KALITUMBA - TOUR ITALIA IN 500
  • tripadvisor kalitumba
  • Facebook Kalitumba
  • Instagram Kalitumba
  • YouTube Kalitumba

On the tracks of 1000 Miglia

by Fiat 500 Convertible

PROGRAM => open

itinerario mille miglia.jpg

Tuscany & Umbria

by Fiat  500 Convertible

PROGRAM => open

cartina grand tour.jpg